Technická správa budov

KOMPLETNÁ SPRÁVA BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH OBJEKTOV

Pod technickou správou budov chápeme zabezpečenie korektnej prevádzkya údržby bytových domov, administratívnych, prevádzkových, polyfunkčných aj obchodných budov. Tieto služby zabezpečujeme v Košickom kraji, alei v rámci celého Slovenska, po dohode so zákazníkom. Ak je to potrebné aj prípravu krokov na postupné zlepšovanie technického stavu objektu s jeho následnou realizáciou.

Správou každého bytového domu sa u nás zaoberá samostatný technik. Ten zabezpečuje všetky služby spojené s technickou a prevádzkovou správou nehnuteľnosti. Preberáme zodpovednosť za bezpečné, spoľahlivéa optimálne fungovanie kotolne, elektroinštalácie, serverovne, vodoinštalácie, odpadov, stavebných prác ale aj všetkých technických zariadení budov.

 • pravidelné obhliadky
 • vedenie technickej evidencie
 • zabezpečovanie opráv

V technickej oblasti je správca povinný:

 • vykonávať pravidelné obhliadky bytových či nebytových priestorov
 • zabezpečovať vedenie technickej evidencie o priestoroch
  a zaznamenávať všetky zmeny
 • vypracovávať zoznam potrebných opráv a údržby
 • zabezpečiť bežnú údržbu a opravy menšieho rozsahu a vykonávať
  nad nimi dozor
 • zabezpečiť opravy a vykonanie opatrení v nevyhnutnom rozsahu aj
  bez súhlasu vlastníkov za účelom odvrátenia bezprostredne hroziaceho nebezpečia alebo vzniku škody, prípadne jej nárastu
  (o takejto situácii a opatreniach je nutné vlastníkov bezodkladne informovať)
 • vypracúvať harmonogram revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení a zabezpečiť jeho realizáciu
 • zabezpečiť výkon opatrení uložených revíziami alebo kontrolami
 • vykonávať odbornú účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru
 • správa dodávok základných služieb
 • dezinfekcia a dezinsekcia
 • domovnícke služby

V oblasti prevádzky nehnuteľnosti je správca povinný zabezpečovať:

 • všetky služby spojené s užívaním a prevádzkou domu spočívajúce najmä v dodávke vody, plynu, elektrickej energie, odvoze a likvidácii odpadu, kominárskych prácach, servise výťahových zariadení; uzatvorenie zmlúv na tieto služby, výkon činností vyplývajúcich
  z plnenia týchto zmlúv pre správcu
 • dodávku tepla
 • dezinfekciu, dezinsekciu, deratizáciu
 • dokumenty a činnosti na úseku BOZP a PO
 • upratovanie domu, domovnícke služby vrátane zimnej služby
 • 24 hod. výkon havarijnej služby pri poruche rozvodov elektrickej energie, plynu, kúrenia, vody a kanalizácie na základe zmluvy o dielo
 • zvyšovanie spokojnosti
 • garancia služieb

Výzvy, na ktoré odpovedáme v oblasti komplexnej správy budov:

 • zvyšovanie spokojnosti užívateľov spravovaných objektov
 • garantovanie poskytovaných služieb
 • optimalizácia celkových nákladov súvisiacich s prevádzkou budov
 • schopnosť poskytnúť širokú škálu služieb ako jediný dodávateľ
 • uspokojovanie potrieb súvisiacich s neustále sa meniacou škálou aktivít a zákonných zmien
 • schopnosť neustále poskytovať služby zodpovedajúce národnému
  a medzinárodnému rozvoju
Zatvoriť menu